Opdrachtgevers

Hendriks Communicatie Amsterdam werkt(e) voor deze opdrachtgevers

Adviesgroep Terts
nieuwe naam, huisstijl en bureaupresentatie
– analyse van de communicatie door deskresearch en een kwalitatief onderzoek onder klanten
– teksten en sjablonen voor de nieuwe bureaupresentatie
– voorbeeld van de huisstijl van dit adviesbureau in de gezondheidszorg

A&O Services
projectcommunicatie voor De WinterSchilder
– doelgroepanalyse
– sessie met werkgevers over voorgestelde promotionele concepten
– structuur inclusief database, basisteksten en productiebegeleiding website
– kennisoverdracht aan de marketingafdeling
– voorbeeld van de toenmalige campagne

Arcadis  
– logistieke coördinatie van interviews, focusgroepen en een symposium over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (Regio Randstad)

B&A Groep
– coördinatie van de opening van een tentoonstelling bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
– logistieke voorbereiding van informatieavonden

Bureau TOP
– projectcommunicatie over Vakkanjers uit de bedrijfstakken metaal en elektro tijdens beroepenwedstrijden
– bladmanagement Heroes, magazine voor Vakkanjers
– kwalitatief lezersonderzoek Heroes-magazine
– persorganisatie vakbladen, regionale en lokale pers
– digitale nieuwsbrief voor bureaumedewerkers
– organisatie, leiding en verslaglegging van drie compacte brainstorms over doelgroepen en communicatiemiddelen
– voor informatie over deze technische toptalenten
– Bureau TOP is verdergegaan in het samenwerkingsverband TechniekTalent.nu, tegenwoordig Jet-Net & TechNet

Crissvilt
– persinformatie rond de expositie Ornaments2wear en vrij werk in de Orangerie van het Amstelpark te Amsterdam
– fotografie tijdens de vernissage
– revisie teksten
Hendriks Communicatie organiseert publiciteit tentoonstelling vernissage Fotografie Aly Hendriks

Dynamo Amsterdam
– MaakLab voor kinderen van groep 4 tot en met 7, naschools onderwijs. Knutselen na school onder leiding van Monica Schokkenbroek. In buurtcoöperatie De Eester. Met inspiratie uit de Eindeloze Verhalen over de inheemse bevolkingsgroep Yagán van Vuurland
– NieuwsLab voor kinderen tot en met groep 8, naschools onderwijs ‘hoe maak je een krant?’

Ecbo
– concept en teksten voor de online jaarverslagen 2011, 2012 en 2013
– advies online jaarverslag 2014
– advies aanpak publiciteit, journalistieke kernboodschappen
– voorstel om kennis, thema’s en onderwerpen toegankelijk te maken: gedrukte z-card, landingspagina voor de website en schrijven van teksten

Euromaster, specialist in bandenservice en auto-onderhoud
– opzet persaanpak en -administratie
– persberichten voor vakpers en regionale kranten
– teksten voor een boekje over Veilig Werken, bestemd voor medewerkers

Gabeler Project
– pr-ondersteuning bij kunstprojecten die Gabeler Project begeleidt: Maand van de Grafiek, Het Transparante Huis, De Verbinding

Hiteq, expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst (initiatief van kenniscentrum Kenteq)
– opzet van de discipline communicatie binnen de organisatie
– communicatieplannen
– organisatie en uitvoering van communicatieactiviteiten, waaronder een symposium, een persconferentie, aanbiedingen van publicaties aan de staatssecretaris OCW en Tweede Kamercommissie, uitbrengen van geïllustreerde publicaties, digitale nieuwsbrief, relaunch en revisies website, social media, schrijven van teksten, redigeren van blogs
– Expertisecentrum Hiteq is opgeheven in 2015
Hendriks Communicatie organiseert events politiek website kennisdatabase drukwerk Fotocredits Emiel van Lint, Eric Polman, Aly Hendriks

Home-Start Nederland, vrijwilligers bieden opvoedondersteuning aan gezinnen (gevestigd bij Humanitas)
– productiebegeleiding van een toolkit met communicatiemiddelen voor online en offline gebruik
– logistieke organisatie van de vernieuwing van de website Home-Start.nl; met intranet, intern gericht forum en downloadcentrum
– redigeren webteksten en toelichtingen
– jaarverslag 2017, concept en teksten
– jaarverslag 2018, eindredactie
– jaarverslag 2019, teksten
– workshops over sociale media
– coördinatie van de werkzaamheden met externe bureaus
– inventarisatie van communicatiewensen in overleg met Home-Start medewerkers voor Strategisch Communicatie Frame 2018
– communicatiekalender 2019, 2020 en 2021
– communicatiemiddelen voor het 25-jarig bestaan van Home-Start in Nederland, waaronder een kleine mobiele tentoonstelling over deze vorm van preventieve zorg. Daarnaast een corporate film in een korte variant en een integrale versie:

– deelname Libelle Zomerweek 2019: concept inrichting beursstand en interactie met bezoekers gericht op werving van vrijwilligers die ouders ondersteunen bij de opvoeding van kinderen
– mede-organisatie mijlpaal Home-Start steun aan 50.000ste gezin (berichtgeving, media, fotografie event in coronatijd)
– digitaal toegankelijk maken van de website in samenwerking met Craft-cms-ontwikkelaar 2nfuse
– redactionele publiciteitscampagne gericht op gemeenten

Marketing Actueel, Kluwer   
– tekst voor de rubriek ‘De bookmarks van…’

Ministerie van Verkeer en Waterstaat   
– projectcommunicatie voor het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan
– samenstelling en eindredactie communicatieplan
– plannen van bijeenkomsten
– teksten voor een advertorial, regionale advertenties, internet, interne bladen
– begeleiding video-edit congres
– netwerkoverzicht van personen en projecten voor communicatie onder het motto ‘Van A naar Beter’

Natuurresultaat
– productiebegeleiding visitekaartje en website
– schrijven webteksten voor natuurresultaat.nl

Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde
– conceptteksten voor de patiëntenbrochure en website van de aangesloten tandartspraktijken

Netherlands Maritime Technology (NMT) – brancheorganisatie voor de maritieme maakindustrie
– hands on voorstellen voor de communicatiestrategie, meer zichtbaarheid van de organisatie en de uitvoering
– werken met het Strategisch Communicatie Frame
– voorstellen voor het ontwikkelen van vaardigheden met sociale media
– teksten voor nieuwsberichten en mailings
– werkbestanden event- en contentkalender, overzicht medialandschap
– navigatiestructuur en briefing voor de bouw van een nieuwe website met ledenpagina’s en catalogus-zoek-functie
– website (nieuwbouw volgt eind 2022): NMT.nl

Nexus, waarin samenwerken Stadsregio Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat Zuid-Holland
– presentatie van verkeersprojecten in de regio Rotterdam tijdens een informatiebijeenkomst
– beleidsmatige voorbereiding, coördinatie van de informatiemarkt, logistieke begeleiding van locatie, aankleding en catering
– Nexus-night over (vervoers)vormen van bereikbaarheid. Een presentatie op één locatie gevolgd door een diner op een andere locatie. De keuze voor de vervoersvorm van locatie 1 naar locatie 2 maakte onderdeel uit van het programma
– Nexus is verdergegaan in het samenwerkingsverband Zuid-Holland Bereikbaar

O&O-conferentie
– communicatie en logistieke organisatie voor de eerste nationale O&O-conferentie over een leven lang ontwikkelen; belegd door vijfentwintig arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelingsorganisaties en hun sociale partners; bedoeld om met stakeholders te spreken over eigen regie door werkenden en over intersectoraal samenwerken; te gast bij de Stichting van de Arbeid
– naam, concept, draaiboek en website zodanig ontwikkeld dat jaarlijkse herhaling van de conferentie mogelijk is; in 2019 is het concept en de opzet daadwerkelijk hergebruikt
– draaiboek, aansturing productie logo, event-website, briefing fotografie, schrijven teksten, mediacontacten, samenwerking met extern procesbureau, afstemming over communicatie met betrokken partijen
– het verslag van de bijeenkomst in de O&O conferentie krant (concept en productie OOM)
– website OenOconferentie.nl voor dit evenement. In 2021 hebben de organisaties de event-website uitgebreid naar Samenwerkende O&O organisaties
Hendriks Communicatie organiseert OenOconferentie politiek sociale partners concept eventwebsite Fotocredits Dirk Hol

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM)  
– teksten voor Metaaljournaal
– coördinatie van de jubileumconferentie 25 jaar OOM; op de nog in aanbouw zijnde RDM Campus
– logistiek draaiboek en voorbereiding van vier workshops op een interne plenaire dag

Opleidingsfondsen in de bedrijfstakken metalektro en metaalbewerking (A+O en OOM)  
– operationeel plan voor de organisatie van beroepenwedstrijden; het plan is nadien uitgevoerd
– zie ook de opdrachten voor Bureau TOP en TechniekTalent.nu

Platform Metaal & Metalektro (OOM/A+O)  
– concept en tekst voor een brochure over samenwerkingsmogelijkheden tussen vmbo-scholen en bedrijven

Provincie Zuid-Holland 
– organisatie van een ‘op de fiets naar je werk’-dag; met een evenement, interviews en teksten voor interne media

Rijkswaterstaat, hoofdkantoor  
– overzicht van regionale mijlpalen voor communicatie over verkeers- en vervoersprojecten
– opzet en actualisering van deze communicatiekalender
– de kalender heeft een functie in de planning van communicatiemomenten

SLO, Stichting Leerplan Ontwikkeling
– interviews voor de nieuwsbrief Cultuurprofielscholen
– interviews voor de nieuwsbrief over cultureel erfgoed

STEW, advies en training kleinbedrijf  
– introductie marketing en communicatie voor startende ondernemers
– communicatietraining voor mkb’ers die een bedrijf (ver)kopen

TechniekTalent.nu
– samenwerking met het Ontwikkelteam Techniekwedstrijden in het vmbo
– procesbegeleiding, opzetten en schrijven van het Plan van Aanpak ‘Make the Match’, een schoolwedstrijd waarin vmbo-onderbouwleerlingen als kleine bedrijfjes een technische oplossing bedenken. Zo ontdekken ze zelf of een technische profielkeuze misschien iets voor ze is. Het plan is nadien uitgevoerd. De video laat zien hoe leerlingen de stappen doorlopen van Onderzoeken, Ontwerpen, Maken en Presenteren.
.
(Make The Match Carmel College Salland, Raalte op vimeo.)
Vanaf 2014 nodigt TechniekTalent.nu meer en meer scholen uit om mee te doen aan de wedstrijden. Er komt een projectwebsite Make the Match. In 2016 ontdekken steeds meer vmbo-scholen de onderzoek- en ontwerpwedstrijd en krijgt de aanpak lof van het ministerie van SZW. In 2017 is Make the Match opgenomen in het vaste programma van Vakkanjers.nl onder de naam Vakkanjer Explorer.
– zie ook de website van het samenwerkingsverband van technische bedrijfstakken, tegenwoordig Jet-Net & TechNet

Telecom/ICT-projectgroep, waaronder VEV (Kenteq) / Koninklijke KPN
– communicatieplan, -begroting en internetteksten nieuwe mbo-opleiding Telecom/ICT

Universiteit Utrecht
– teksten over studentenleven en -verenigingen; voor aankomend studenten
– tekst over University College; voor docenten en decanen in het middelbaar onderwijs

UPC Nederland
– workshops over fotografie voor het personeelsblad: de interactie tussen tekst- en beeldredactie en een oriëntatie op de technische (on)mogelijkheden
– teksten voor intranet en personeelsblad Connect
– kwalitatief lezersonderzoek Connect
– logistieke organisatie van een speciale dag voor callcentermedewerkers

Van den Hoven communicatie  
– advisering communicatieplan
– teksten over studierichtingen voor aankomend studenten
– redactie personeelsgidsen voor de sectoren dierhouderij en glastuinbouw
– zetwerkcontrole

Vrije Universiteit, Amsterdam
via Linsen & Partners
– werkcollege over de opzet van een artikel

Website met Eindeloze Verhalen (vrij werk)
– verhalen over de inheemse bevolkingsgroep Yagán uit Vuurland. Een mix van verzonnen avonturen en geschiedenis. Interactief voor kinderen vanaf 10 jaar. Gekoppeld aan social media als Twitter, Facebook, Instagram en YouTube. Beschikbaar in het Nederlands, Spaans en Engels. De verhalen en achtergronden leest u op EindelozeVerhalen.nl
– het concept met Eindeloze Verhalen wordt als inspiratie gebruikt bij naschoolse opvang voor kinderen uit het primair onderwijs
– organisatie van drie vertoningen van de documentaire Tánana over het cultureel erfgoed van de Yagán. Met intro en Q&A. In:
.Buurtcoörperatie De Eester op 25 november 2018
.Cultuurfilmhuis de Griffioen van de VU universiteit Amsterdam op 16 april 2019
.Theater Vrijburcht op 6 juni 2019
– Eindeloze Verhalen – hét kookschrift ontwikkeld en uitgebracht. Acht verhalen, met acht recepten waarin een ingrediënt uit een verhaal is verwerkt. Om samen met kinderen te koken met een verhaal. Verkoop in acht boekwinkels, op een cadeaumarkt en online.
Eindeloze Verhalen vrij werk Hendriks Communicatie film naschools onderwijs Fotografie Aly Hendriks Logo Jan van Zomeren

Werelderfgoed
– hands on communicatiestrategie voor de nominatie van een Werelderfgoed. Samen met het veld ontwikkeld, in opdracht van het Rijk en drie provincies. De ministerraad keurde het nominatiedossier goed, waarna het is aangeboden aan UNESCO.

Zakelijk Zeeburg
– na een jaar van voorbereidingen met een collega-ondernemer, volgt in 2002 de oprichting van Zakelijk Zeeburg: een informeel georganiseerd netwerk van kleinschalige ondernemers en zzp’ers
– door Stadsdeel Zeeburg van de gemeente Amsterdam verkozen tot Ondernemer van het Jaar 2004 vanwege het initiatief en de succesvolle uitbreiding van het ondernemersnetwerk
– ontwikkelen van een website met cms-systeem
– oprichten van de vereniging Zakelijk Zeeburg in 2005; tijdelijk voorzitterschap van de ondernemersvereniging tot 2006

Hebt u communicatievragen?
Bel dan met Aly Hendriks
m. 06 -14 18 23 63
of mail uw